Udostępnianie danych logistycznych

Firmy z naszej branży dotychczas nie czuły się komfortowo z udostępnianiem danych handlowych na zewnątrz. Obawy dotyczą prywatności, bezpieczeństwa oraz ryzyka wycieku danych do konkurencji. Jednak by zwiększać rentowność i wydajność oraz zredukować emisję CO2 z działalności logistycznej, musimy przekazywać nasze dane podmiotom w obrębie łańcucha dostaw, innym niż nasi bezpośredni klienci. Czy taka perspektywa jest przerażająca, czy rentowna?

Jakie korzyści wynikają z udostępniania danych logistycznych?

Firma ABN AMRO przeprowadziła w Holandii ankietę wśród dostawców usług logistycznych oraz przewoźników z uwzględnieniem producentów i sprzedawców detalicznych. Badanie dowiodło, że udostępnianie danych może przynosić branży logistycznej duże korzyści. W ramach badania oszacowano, że udostępnianie danych przez holenderskie firmy logistyczne może podnieść o 10% wskaźnik zapełnienia przestrzeni ładunkowych. Większy wskaźnik zapełnienia może z kolei skutkować zmniejszeniem o 10% liczby pokonanych kilometrów, liczby użytych samochodów ciężarowych, wygenerowanych kosztów oraz wytworzonego dwutlenku węgla (źródło: ABN AMRO).

Różnorodność, która rośnie w siłę

Łańcuch dostaw staje się coraz bardziej skomplikowany w miarę obejmowania swoim zasięgiem kolejnych zakątków planety. Ekspres do kawy, który powstał w Chinach i został dostarczony do klienta w Hiszpanii, najprawdopodobniej przebył szereg etapów logistycznej podróży w rozmaitych środkach transportu: drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną, a także był wielokrotnie poddawany odprawom celnym, magazynowany i przechowywany.

Rośnie liczba klientów, którzy kupują przez internet i oczekują szybkiej dostawy. Branża logistyczna boryka się również z problemami o szerszej skali, w tym z brakiem wykwalifikowanych pracowników, a także z wyzwaniami politycznymi i społecznymi, takimi jak budowanie bardziej zrównoważonej branży.

Problemy związane z danymi

Proces logistyczny generuje olbrzymie ilości złożonych danych, których pełny potencjał nie jest wykorzystywany. Przykładowo, jak sugerują badania, ponad 140 mld dolarów amerykańskich jest zamrożonych w łańcuchu dostaw z powodu konfliktów i pozwów, które często są rezultatem uciążliwej biurokracji oraz nadmiaru dokumentów – nierzadko w formie papierowej – a także braku przejrzystości informacji (źródło: Hublock).

Często dochodzi do utraty wartości, na przykład z powodu przestojów w przewozie, zagubienia lub przeterminowania towaru, sporów o faktury czy niekompletnej dokumentacji celnej. Brak dostępu do danych na temat niektórych ogniw łańcucha dostaw odbija się na jego pozostałych ogniwach. Skutkuje to m.in. spowolnieniem dostaw, zmniejszeniem rentowności, pogorszeniem reputacji wśród klientów i partnerów, a także zwiększeniem emisji CO2.

Działania na rzecz środowiska

W ramach swojej ankiety firma ABN AMRO oszacowała, że ograniczenie emisji CO2 w Holandii za sprawą udostępniania danych mogłoby sięgnąć imponujących 500 000 ton dwutlenku węgla rocznie. Dane te zostały oparte na wielkości rocznej emisji CO2 z samochodów ciężarowych w Holandii wynoszącej 5 milionów ton.

Niechęć do udostępniania danych

Widoczność danych w obrębie całego łańcucha dostaw znacząco poprawiłaby wydajność logistyki. Jednak branża logistyczna otwiera się na udostępnianie danych w powolnym tempie z dwóch głównych powodów:

  • Brak powszechnych standardów technicznych. Firmy i organy publiczne dysponują systemami udostępniania danych dostawcom usług oraz klientom. Jednak brak kompatybilności między istniejącymi systemami zarządzania danymi oznacza, że wymiana danych z partnerem używającym innego systemu stanowi problem.
  • Obawy związane z bezpieczeństwem. Wiele firm niechętnie udostępnia dane przedsiębiorstwom spoza własnego ekosystemu, ponieważ uważa swoje dane za istotne z punktu widzenia konkurencyjności i w związku z tym obawia się, że mogą zostać wykradzione na rzecz stron trzecich.

Waste tanker

Czynniki przyspieszające wdrażanie

Na szczęście istnieje szereg czynników, które mogą przyspieszyć wdrażanie udostępniania danych w branży logistycznej.

  • Rozwój technologii komunikacji. Dostępność wydajnych i przystępnych cenowo smartfonów oraz czujników, a także bezprzewodowych technologii o wysokiej przepustowości, w tym standardu 5G, który obecnie jest wdrażany w wielu europejskich państwach, ułatwia firmom cyfrowe śledzenie ładunków oraz digitalizację procesów opartych na papierowych dokumentach przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
  • Wewnętrzna współpraca przy ustanawianiu standardów technicznych. Przewoźnicy, przedsiębiorstwa logistyczne, firmy informatyczne, organy publiczne oraz instytuty badawcze muszą ze sobą współpracować, by ustanawiać techniczne standardy udostępniania danych. Dzieje się tak na poziomie międzynarodowym, na przykład w ramach unijnego projektu AEOLIX – nowej europejskiej sieci udostępniania danych logistycznych będącej częścią programu Horyzont 2020. Nad rozwojem tej sieci pracują eksperci z ERTICO, publiczno-prywatnego partnerstwa reprezentującego 120 firm i organizacji oraz IRU, światowej organizacji ds. transportu drogowego. W ramach przedsięwzięcia wdrażanych jest 11 pilotażowych projektów łańcucha dostaw w obrębie dziewięciu transeuropejskich korytarzy sieci (źródło: Business Reporter).

Kolejną międzynarodową inicjatywą jest iSHARE – program udostępniania danych w branży logistycznej opracowany przez ponad 20 holenderskich organizacji z sektorów logistyki i transportu, nad którym pieczę trzyma rząd Holandii. Program ten został uwzględniony w planie działania międzynarodowego stowarzyszenia ds. przestrzeni danych (International Data Spaces Association) w marcu 2019 r., a obecnie jest bliski międzynarodowego wdrożenia (źródło: iShare).

Gotowość branży

Branża jest otwarta na udostępnianie danych: swoją gotowość w tym zakresie wyraziło 97% osób, które wzięły udział w ankiecie ABN AMRO. Jak wynika z badania, 87% dostawców usług logistycznych jest przekonanych, że udostępnianie danych doprowadzi do podniesienia wydajności łańcucha logistycznego, obniżenia kosztów (67%), lepszego wykorzystania przestrzeni ładunkowych (54%) oraz redukcji emisji CO2 (61%) (źródło: ABN AMRO).

Plan działania

ABN AMRO ma trzy rekomendacje dla dostawców usług logistycznych, którzy chcą skorzystać na udostępnianiu danych. Firmy logistyczne powinny:

  1. Budować swoje strategie korporacyjne wokół danych.
  2. Współpracować ze swoimi klientami, by przekonać ich do wartości dodanej wynikającej z udostępniania danych innym podmiotom w obrębie łańcucha.
  3. Nawiązywać więcej długotrwałych partnerstw z klientami, aby w ten sposób zdobywać ich zaufanie. Pozwoli to na wymianę i zwiększanie ilości informacji w celu umacniania łańcucha dostaw (źródło: ABN AMRO).

Stosunek TIP do udostępniania danych logistycznych

Jako wiodący europejski dostawca usług wynajmu oraz wypożyczania naczep dysponujący ok. 70 000 jednostek w swojej flocie chcemy udostępniać naszym klientom dane, by zapewniać im łatwy i opłacalny dostęp do korzyści wynikających z obiegu danych logistycznych.  Dane gromadzone w obrębie łańcucha dostaw mogą pomóc klientom w dostosowywaniu wielkości floty naczep do zmieniających się perspektyw handlowych.

Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak firma TIP może pomóc Ci w wynajmie i wypożyczaniu naczep na potrzeby nowych okazji biznesowych w obrębie łańcucha dostaw, skontaktuj się z nami.