Siedem sztandarowych programów zrównoważonego rozwoju TIP Group

Zrównoważony rozwój stanowi centralną część długoterminowej wizji TIP Group poprzez strategię ESG „Dla przyszłych pokoleń – torowanie drogi do zrównoważonego rozwoju”. Niniejszy artykuł przedstawia ogólny zarys wysiłków TIP Group na rzecz zrównoważonego rozwoju i postępów w realizacji celów na 2025 rok, a także zapewnia wgląd w trwające działania w ramach siedmiu kluczowych programów.

Jak wyraził prezes i dyrektor generalny TIP Group, Bob Fast: „Nazwaliśmy naszą strategię Dla przyszłych pokoleń, ponieważ naprawdę wierzymy, że istnieje niepisana umowa między pokoleniami. Musimy dbać o zasoby dostępne na świecie dla dobra przyszłych pokoleń”.

Zgodnie z przyjętymi wartościami i normami TIP Group ustaliła pięć konkretnych celów związanych ze zrównoważonym rozwojem, które zamierza osiągnąć do 2025 roku:

  • Osiągnięcie neutralności emisyjnej działań operacyjnych do 2030 roku
  • Zmniejszenie różnic między zarobkami kobiet i mężczyzn
  • Renowacja 5300 jednostek do 2025 roku
  • Wyposażenie co najmniej 35 000 naczep w systemy telematyczne (TIP Insight) do końca 2025 roku
  • Wymiana konwencjonalnego oświetlenia 99% warsztatów na LED

Podjęto już istotne kroki. Pierwsze pełne obliczenie śladu węglowego TIP Group ustanowiło punkt odniesienia dla wysiłków na rzecz ograniczenia emisji. Różnica między zarobkami kobiet i mężczyzn zmniejszyła się z 9,9% w 2021 roku do 8% w 2022 roku oraz 5,9 w 2023 roku, obrazując starania firmy. W 2022 roku odnowionych zostało 1376 jednostek, 17 550 naczep zostało podłączonych do systemu telematycznego TIP Insight, a w 80% obiektów zainstalowano oświetlenie LED. Na właściwej drodze do osiągnięcia celów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Przyjrzyjmy się teraz siedmiu sztandarowym programom zrównoważonego rozwoju TIP Group, które napędzają postępy w zakresie priorytetów dotyczących polityki środowiskowej, społecznej i ładu korporacyjnego:

Zarządzanie

W ciągu ostatnich dwóch lat TIP Group utworzyła specjalne stanowisko poświęcone kwestiom środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego (ESG), w tym Komisję ds. ESG. Doprowadziło to do wdrożenia nowych wytycznych i polityki dotyczącej odpadów, praktyk w zakresie pracy, praw człowieka i cyberbezpieczeństwa. Zaostrzono również Kodeks postępowania dla dostawców, aby zapewnić standardy ESG w łańcuchu dostaw. Zarządzaniem ryzykiem związanym z ESG jest obecnie płynnie zintegrowane z oficjalnymi procesami zarządzania ryzykiem w firmie, a TIP Group aktywnie bada możliwości uzyskania odpowiednich certyfikatów ISO. Współpraca z organizacjami takimi jak DSV, Unilever i DLG jest przykładem zaangażowania TIP Group w zrównoważony rozwój.

Zrównoważone produkty

TIP Group koncentruje się na pomaganiu klientom w zmniejszaniu śladu węglowego. Starania w tym zakresie obejmują usługi cyfrowe, takie jak TIP Insight, inicjatywy związane z przyjaznymi dla środowiska naczepami chłodniami, samochodami ciężarowymi, rozwiązania w zakresie serwisu i naczep piętrowych. TIP Group bada kolejne innowacje, umożliwiające wsparcie działalności za pomocą bardziej zrównoważonych produktów. Utworzenie Komisji ds. innowacji w 2022 roku pokazuje zaangażowanie TIP Group w zakresie zrównoważonych innowacji.

Ślad węglowy

Podobnie do swoich klientów, TIP Group również angażuje się na rzecz ograniczenia własnej emisji gazów cieplarnianych. W celu zapewnienia neutralności emisyjnej działalności do 2030 roku firma modernizuje swoje warsztaty, oddziały i biura, ulepsza efektywność energetyczną i zwiększa wykorzystanie energii odnawialnej w ramach około trzydziestu inicjatyw. Raport TIP Group dotyczący zrównoważonego rozwoju w 2022 roku zawiera także nowe, szczegółowe informacje na temat emisji łańcucha wartości (zakres 3).

Gospodarka cyrkularna

Program ten koncentruje się na rozwoju gospodarowania odpadami w oparciu o filozofię ich zmniejszenia, ponownego wykorzystania i recyklingu. Celem TIP Group jest ograniczenie ilości odpadów resztkowych o co najmniej 20% do 2025 roku, a ostatecznym celem jest ograniczenie do zera odpadów trafiających na składowiska lub do spalania. Kolejną ważną inicjatywą jest zwiększenie liczby renowacji naczep i innego wyposażenia w celu przedłużenia ich żywotności i optymalizacji wykorzystania zasobów. Przykładowo w 2023 roku TIP Group rozszerzyła współpracę z DSV o ponad 1100 odnowionych naczep na potrzeby działalności w Europie.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze dla TIP Group. Obowiązkowe szkolenia w zakresie BHP, regularne kontrole i audyty oraz szczegółowe analizy wypadków to standardowe działania. Wprowadzona w 2022 roku strategia TIP Group w zakresie BHP „Ambition Zer0” to zbiór inicjatyw, które pomogą ujednolicić organizację i podnieść standardy BHP, aby pomóc TIP Group w osiągnięciu celu, jakim jest zero wypadków. „Nie możemy zapewnić zmiany branży na przyjaźniejszą dla środowiska i bezpieczniejszą bez odpowiednich pracowników, którzy mają poczucie, że pracodawca spełnia ich oczekiwania dotyczące bezpiecznego miejsca pracy” - powiedział Bob Fast, prezes i dyrektor generalny.

To zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa obejmuje także bezpieczeństwo ruchu drogowego, na którym TIP Group skupia się szczególnie jako wiodący dostawca usług sprzętowych. Nawet jeśli za kierownicą siedzą inne osoby, firma leasingowa dostrzega możliwości i odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa osobom znajdującym się w pobliżu, szczególnie dzieciom. W związku z tym TIP Group zainicjowała lekcje dla dzieci na temat potencjalnych zagrożeń stwarzanych przez martwe punkty w ciężarówkach i naczepach. Za pośrednictwem praktycznych pokazów TIP Group dotarła do ponad 400 dzieci, zwiększając ich świadomość w zakresie zagrożeń, jakie mogą napotkać w życiu codziennym.

Raportowanie

W celu wsparcia strategii „Dla przyszłych pokoleń – torowanie drogi do zrównoważonego rozwoju” TIP Group rozszerzyła raportowanie kwestii z zakresu ESG, korzystając z platform takich jak Watershed, aby usprawnić gromadzenie danych. Pozwala to firmie zidentyfikować możliwe luki w raportowaniu zgodnie z planowaną unijną dyrektywą w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), oraz związanymi z nią europejskimi standardami sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS) i taksonomii UE.

Zielone finansowanie

Dostęp do kapitału, który przyspiesza zrównoważony rozwój, ma kluczowe znaczenie dla realizacji wizji TIP Group. W ramach filaru zielonego finansowania firma dostosowuje finansowanie do wyników w zakresie ESG na dwa zasadnicze sposoby:

Po pierwsze, w 2022 roku TIP Group przedłużyła swój podstawowy instrument kredytowy i powiązała stopę procentową z trzema istotnymi wskaźnikami ESG: równością płci, cyrkularnością dzięki renowacji naczep i zrównoważonymi produktami poprzez połączenie z systemami telematycznymi. Osiągnięcie lepszych wyników w zakresie tych kluczowych wskaźników efektywności obniży bezpośrednio koszty finansowania zewnętrznego firmy.

Po drugie, TIP Group dodała nowy zielony kredyt odnawialny w wysokości 75 milionów euro, przeznaczony wyłącznie na inwestycje w pojazdy zero- i niskoemisyjne. Struktura ta jest zgodna z zasadami zielonych pożyczek i standardami UE dotyczącymi zrównoważonego finansowania, co stanowi przykład ukierunkowanego zielonego finansowania poszukiwanego przez TIP Group.

Włączając wskaźniki i cele ESG w finansowanie, TIP Group może odblokować kapitał, który przyspiesza realizację wizji zrównoważonego rozwoju, zapewniając jednocześnie korzyści finansowe.

Chcesz uzyskać szczegółowe informacje? Przeczytaj Raport TIP Group dotyczący zrównoważonego rozwoju w 2022 roku.