7 stěžejních programů společnosti TIP Group v oblasti udržitelnosti

Společnost TIP Group učinila udržitelnost ústředním bodem své dlouhodobé vize prostřednictvím strategie ESG „pro příští generace – vytváření cesty k udržitelnosti“. Tento článek je přehledem o úsilí společnosti TIP Group ohledně udržitelnosti a pokroku k jejím cílům pro rok 2025. Nabízí věcný pohled na probíhající práci v 7 klíčových programech.

Prezident a generální ředitel společnosti TIP Group Bob Fast k tomu uvedl: „Naši strategii jsme nazvali pro příští generace, protože skutečně věříme, že mezi generacemi existuje nepsaná smlouva. Musíme pečovat o světové zdroje ve prospěch budoucích generací.“

Společnost TIP Group v tomto duchu stanovila 5 konkrétních cílů udržitelnosti, kterých chce do roku 2025 dosáhnout:

  • Dosažení uhlíkově neutrálního provozu do roku 2030
  • Snížení rozdílů v odměňování žen a mužů
  • Renovace 5300 návěsů do roku 2025
  • Vybavení alespoň 35 000 návěsů telematikou (TIP Insight) do konce roku 2025
  • Modernizace 99 % dílen LED osvětlením

Už jsme podnikli významné kroky. První uhlíková stopa společnosti TIP Group v plném rozsahu stanovila základní úroveň úsilí o snížení emisí. Rozdíly v odměňování žen a mužů se snížily z 9,9 % v roce 2021 na 8 % v roce 2022 a na 5,9 % v roce 2023, což dokládá úsilí společnosti TIP Group. V roce 2022 bylo zrenovováno 1376 návěsů, 17 550 návěsů připojených k telematickém systému TIP Insight a LED osvětlení nainstalováno tak, aby dosáhlo 80% pokrytí zařízení. Jsme na cestě k dosažení cílů ohledně udržitelnosti pro rok 2025.

Teď se podíváme na 7 stěžejních programů udržitelnosti společnosti TIP Group, které podporují pokrok v oblasti environmentálních, sociálních a správních priorit:

Správa

V posledních dvou letech společnost TIP Group zřídila specializovanou funkci pro životní prostředí, sociální oblast a správu (ESG), včetně výboru ESG. To vede k zavádění nových pokynů a politik týkajících se odpadů, pracovních postupů, lidských práv a kybernetické bezpečnosti. Kodex chování dodavatelů byl rovněž posílen, aby byly zajištěno dodržování norem ESG v dodavatelském řetězci. Řízení rizik ESG je nyní hladce integrováno do formálních procesů řízení rizik společnosti TIP Group a společnost TIP Group aktivně zkoumá příslušné certifikace ISO. Partnerství s organizacemi jako je DSV, Unilever a DLG jsou příkladem závazku společnosti TIP Group k udržitelnosti.

Udržitelné produkty

Společnost TIP Group se zaměřuje na pomoc zákazníkům při snižování uhlíkové stopy. Mezi úsilí v této oblasti patří digitální služby, jako je TIP Insight, udržitelné iniciativy v oblasti e-reefer,  e-trucky,  řešení e-údržby a dvoupodlažní přívěsy. Společnost TIP Group zkoumá další inovace, které zajišťují provoz pomocí udržitelnějších produktů. Vytvoření Inovačního výboru v roce 2022 dokazuje závazek společnosti TIP Group k udržitelným inovacím.

Uhlíková stopa

Společnosti TIP Group se stejně jako její zákazníci zavázala ke snižování vlastních uhlíkových emisí. Společnost se do roku 2030 chce stát uhlíkově neutrální v rámci svých provozů, a proto modernizuje své dílny, pobočky a kanceláře, zlepšuje energetickou účinnost a zvyšuje využití obnovitelné energie prostřednictvím přibližně 30 iniciativ. Zpráva o udržitelnosti společnosti TIP Group za rok 2022 nově obsahuje také podrobné údaje o emisích z hodnotového řetězce (rozsah 3).

Cirkulární ekonomika

Tento program se zaměřuje na vývoj nakládání s odpady v rámci filozofie snížení, opětovného použití a recyklace. Cílem společnosti TIP Group je do roku 2025 snížit zbytkový odpad nejméně o 20 %, přičemž konečným cílem je snížit odpad, který je určený na skládku nebo se spaluje, na nulu. Další důležitou iniciativou je zvýšená renovace návěsů a dalších zařízení s cílem prodloužit jejich životnost a optimalizovat využití aktiv. V roce 2023 společnost TIP Group například rozšířila svou spolupráci s DSV o více než 1100 repasovaných přívěsů pro svůj evropský provoz.

Společenská odpovědnost firem

Zdraví a bezpečnost jsou pro společnosti TIP Group naprosto zásadní. Mezi standardní praxi patří povinné školení EHS, pravidelné kontroly a audity a podrobné vyšetřování nehod. Strategie EHS společnosti TIP Group „Ambition Zer0“, která byla zahájena v roce 2022, je souborem iniciativ, které pomohou organizaci sladit a zvýšit standardy EHS, které mají za cíl pomoci společnosti TIP Group dosáhnout nulových nehod. „Nemůžeme zajistit přechod k ekologičtějšímu a bezpečnějšímu oboru bez správných zaměstnanců, kteří mají pocit, že jejich zaměstnavatel splňuje jejich očekávání bezpečného pracoviště.“ řekl Bob Fast, prezident a generální ředitel.

Toto zaměření na bezpečnost se vztahuje i na bezpečnost silničního provozu, na který společnost TIP Group jakožto přední poskytovatel služeb v oblasti vybavení klade zvláštní důraz. I když za volantem mohou být jiní, leasingová společnost chápe možnost a odpovědnost zajistit bezpečnost osob kolem nich, zejména dětí. Společnost TIP Group proto pro děti zahájila výuku o možných rizicích, která představují přehlížená místa na nákladních vozidlech a tahačích. Prostřednictvím praktických ukázek společnost TIP Group oslovila více než 400 dětí, které citlivě upozorňuje na nebezpečí, se kterými se mohou setkat v každodenním životě.

Reportování

V rámci podpory strategie „pro příští generace – vytváření cesty k udržitelnosti“ společnost TIP Group rozšířila reportování ESG pomocí platforem, jako je Watershed a zlepšila tak sběr dat. To umožňuje podnikům identifikovat možné nedostatky v reportování s ohledem na plánovanou směrnici EU o podávání zpráv podniků o udržitelnosti (CSRD) a související evropské standardy pro vykazování udržitelnosti (ESRS) a taxonomii EU.

Zelené financování

Přístup ke kapitálu, který urychluje udržitelnost, je klíčový pro realizaci vize společnosti TIP Group. V rámci pilíře zelené financování podnik slaďuje financování s výkonností ESG dvěma klíčovými způsoby:

Za prvé, v roce 2022 společnost TIP Group rozšířila svůj primární úvěrový nástroj a spojila úrokovou sazbu se třemi důležitými ukazateli ESG: rovnost pohlaví, cirkularita prostřednictvím renovace přívěsů a udržitelné produkty prostřednictvím propojené telematiky. Překonáním stanovených cílů těchto klíčových ukazatelů výkonnosti se přímo sníží výpůjční náklady podniku.

Za druhé, společnost TIP Group přidala nový zelený revolvingový úvěr na 75 milionů eur, který bude investovat výhradně do vozidel s nulovými nebo nízkými emisemi. Je strukturován tak, aby dodržoval zásady zelené půjčky a normy EU v oblasti udržitelného financování, což je příkladem toho, o co se společnost TIP Group pro cílené zelené financování snaží.

Začleněním metrik a cílů ESG do financování může společnost TIP Group uvolnit kapitál, který zrychlí její vizi udržitelnosti a zároveň prospívá podstatě.

Zajímají vás podrobnosti? Viz zpráva společnosti TIP Group o udržitelnosti za rok 2022.