Gevolgen van de brexit voor de transportsector

Op 1 februari 2020 werd de brexit een feit en is het Verenigd Koninkrijk uit de EU gestapt. Nu is een transitieperiode aangebroken die tot het einde van 2020 duurt en waarin de EU en het VK onderhandelen over aanvullende afspraken. Voorlopig verandert er niets voor transportbedrijven in de EU en het VK actief zijn. Pas wanneer de nieuwe regels in werking treden, naar verwachting op 1 januari 2021, zal er iets veranderen. De huidige regels voor internationaal transport blijven tijdens de transitieperiode van kracht.

 

Een lange weg te gaan

Bij velen van ons in de sector ontbrak het aan concrete begeleiding over wat we van de mogelijke uitkomsten van de onderhandelingen tussen het VK en de EU kunnen verwachten en hoe we ons hierop kunnen voorbereiden. In dit artikel kijken we naar de tijdlijn voor de brexitonderhandelingen, welke uitkomsten het VK, de EU en sommige brancheorganisaties nastreven en wat de mogelijke gevolgen zijn. Daarnaast komen informatiebronnen aan bod.

Tijdlijn brexitbesprekingen

In maart en april vinden de brexitbesprekingen tussen de EU en het VK plaats. Van augustus tot oktober volgt een tweede ronde waarin de eerste afspraken worden gesloten en mogelijk in de periode van oktober tot december goedgekeurd. In de EU komt de Europese Raad in maart, juni en oktober bijeen om de laatste standpunten van de EU over de onderhandelingen te bespreken. In juni en juli kunnen zowel het VK als de EU een verlenging van de transitieperiode aanvragen. Hierover moet wel overeenstemming worden bereikt. In januari 2021 is tijd vrijgemaakt om eventuele lopende kwesties op te lossen. (Bron: TNL.NL)

Verlanglijstje van de EU

De EU heeft de belangrijkste beginselen op een rijtje gezet, die de pijlers vormen voor de brexitonderhandelingen met het VK over wegtransport. De EU wil "vergelijkbare markttoegang voor ondernemers voor goederen- en personenvervoer over de weg" dat wordt geschraagd door passende overwegingen voor een gelijk speelveld. Deze overwegingen omvatten de invoer van eenzelfde wetgeving voor vervoerders en chauffeurs en toepassing van eenzelfde technologie zoals tachografen. De EU neemt een stellig standpunt over cabotage in en geeft aan dat Britse transportbedrijven niet onder dezelfde regels als nu in de EU mogen caboteren. De EU is over het algemeen van mening dat transportbedrijven uit het VK niet langer van dezelfde toegangsrechten als vervoerders uit een lidstaat mogen profiteren. (Bron: Europese Commissie)

In het geval dat de EU en het VK het niet eens worden over de te nemen maatregelen, kunnen ze terugvallen op een multilateraal quotasysteem van de ECMT (Conferentie van Europese Ministers van Transport), zoals overeengekomen in 2018. (Bron: Europese Commissie)  

Standpunt van het VK

De Britse regering heeft haar uitgangspunt voor de onderhandelingen op 3 februari 2020 uiteengezet middels een verklaring genaamd "The Future Relationship between the UK and the EU" (de toekomstige relatie tussen het VK en de EU).

In de verklaring staat het volgende over wegtransport: "Er moeten wederzijdse afspraken worden gemaakt om de wegvervoerders uit de EU en het VK de mogelijkheid te bieden om hun diensten aan te bieden naar, vanuit en door elkaars gebieden, met bijbehorende rechten, geschraagd door relevante internationale verplichtingen en overeenkomsten, en met waarborging van de benodigde samenwerking op het gebied van toezicht en handhaving."

De verklaring doet ook melding van de invoer van douane- en grenscontroles tussen het VK en de EU.

Overwegingen van brancheorganisaties

  • Nederland – Transport en Logistiek Nederland maakt zich zorgen over de invoer van grenscontroles door het VK en het voorstel van de EU over cabotage. Zoals het op het VK zou worden toegepast, kan dit een reactie uitlokken die de belangen van de Nederlandse transportsector schade zou kunnen toebrengen. (Bron: NL)
  • Duitsland – Robert Blackburn, CEO van BVL (Duitse federale logistiekbond) geeft aan: "De problemen blijven bestaan, niemand weet namelijk hoe de Britten de brexit in detail uitwerken en in de praktijk brengen." Hij is de mogelijke douaneprocedures die het goederenverkeer vertragen moe. Hij gelooft echter dat de brexit ook kansen biedt, doordat bedrijven verplicht zijn hun toeleveringsketens opnieuw te bekijken en te verbeteren, bijvoorbeeld met de digitalisering van hun logistieke processen. (Bron: transport-online.de)
  • Het VK – De Britse bond van vrachtvervoerders (FTA) is aan het lobbyen bij de Britse regering en de EU om te zorgen dat leden "het maximale uit internationale kansen" halen en "maximale en zo naadloos mogelijke toegang tot EU-markten na de brexit" behouden. Daarnaast hoopt de bond dat de leden "in eigen land het beste van de brexit maken om een sterker Groot-Brittannië te bouwen". (Bron: FTA)

Mogelijke gevolgen

  • Grenzen – Het is zeer waarschijnlijk dat het VK een vorm van grenscontroles zal invoeren. De FTA is aan het lobbyen bij de Britse regering om hierbij betrokken te worden om te zorgen dat de grenzen zo min mogelijk belemmeringen vormen voor wegtransportbedrijven. (Bron: UK Haulier)
  • EORI – Door de brexit is het wellicht nodig dat bedrijven zich registreren bij de douaneautoriteiten om een EORI-nummer (EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification number) te verkrijgen, een Europese registratie voor bedrijven die goederen importeren of exporteren naar of vanuit de EU. (Bron: transport-online.de)
  • Transport tussen de EU en Ierland – De EU is nieuwe veerroutes aan het bespreken die vanaf januari 2021 zullen lopen tussen Ierland en Europa, zodat transportbedrijven het VK kunnen omzeilen. (Bron: transport-online.de)

Informatiebronnen

Hieronder vallen:

  • Advies Britse overheid aan Britse wegvervoerders over de brexit. Schrijf je in voor het ontvangen van e-mails over de laatste ontwikkelingen van de brexit die alle sectoren bestrijkt. De recente overheidswebsite met advies bij een brexit met 'no deal' is sinds 29 januari 2020 niet langer relevant.
  • Eu – Deze website van Nederlandse havens en grote scheepvaartmaatschappijen licht toe wat je als vervoersbedrijf, expediteur, importeur, exporteur of douanemedewerker moet doen wanneer goederen via hun havens naar en vanuit het VK worden vervoerd.
  • EU-documenten over de brexit en de transportsector.

TIP trailerlease en -verhuur in een wereld na de brexit

TIP Trailer Services is een toonaangevend dienstverlener op het gebied van trailerlease, -verhuur, -onderhoud en -reparatie aan klanten die actief zijn op het gebied van vervoer en logistiek in het VK en Europa. We zijn zeer goed toegerust om in al jouw trailerbehoeften te voorzien in de wereld na de brexit.

We zijn in het VK en vijftien Europese landen actief waaronder de Scandinavische landen, de Benelux, Midden-Europa, het Middellandse Zeegebied en Ierland. Daarnaast zijn we actief in Canada. Het trailerpark van TIP met ruim 100.000 voertuigen is verspreid over 78 locaties. We bieden ook traileronderhoud en pechhulp aan.

Neem contact op met je lokale TIP Trailer Services-manager voor meer informatie over hoe je kunt profiteren van trailerlease en -huur in een wereld na de brexit.